Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Semra Mode Online

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Semra Mode Online, handelend onder de handelsnaam Semra Mode, en op alle met Semra Mode aangegane overeenkomsten.
  1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Semra Mode is ingestemd.
  1.4. Onder\\\”Koper\\\” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Semra Mode in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. De webwinkel van Semra Mode richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6. Semra Mode behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7. Door het gebruik van de internetsite van Semra Mode en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8. Semra Mode is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Semra Mode is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (\\\”bestelformulier\\\”) aan Semra Mode via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Semra Mode ontvangen. b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Semra Mode herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Semra Mode de Koper dit binnen 7 dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6. Koper en Semra Mode komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Semra Mode gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Semra Mode garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 1. Prijzen 


3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Semra Mode in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Semra Mode worden gecorrigeerd.
3.4. Bezorgkosten zijn bij de prijs inbegrepen, met een minimum bestedingsbedrag van € 75,-, tevens geldig op sale artikelen.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Semra Mode.

 1. Betaling 

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: IDeal: Online betalen via ABN AMRO, Rabobank, ING Bank, SNS Bank, ASN Bank, Friesland Bank, RegioBank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Semra Mode kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,- worden niet onder rembours bezorgd.
4.3 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
4.4 In het geval door Semra Mode een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Semra Mode als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet tijdige betaling is Semra Mode bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en leveringstijd 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Semra Mode ernaar om bestellingen die voor 15.00uur zijn besteld, dezelfde dag nog in behandeling te nemen. De levertijd is afhankelijk van de tijd van controle en bedraagt vier tot zes weken met een maximum van 60 dagen. met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 50 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Semra Mode kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Semra Mode streeft ernaar vertragingen binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

 1. Reclameren en Ruilen 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele aankoop bon en binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.

6.2 Artikelen welke op maat zijn gemaakt of anderszins naar wens zijn aangepast kunnen niet worden geretourneerd. Tevens kunnen lingerie, accessoires en korsetten wegens ons hygiëne beleid niet geruild worden.

 1. Recht van retour

7.1 De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. De consument Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat, verpakking en ongebruikte staat met originele label conform de door de Semra Mode verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en indien mogelijk verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.2 Semra Mode is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper evenals eventuele betaalkosten.

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 7.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Semra Mode binnen 20 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Semra Mode betaalde.

 1. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Semra Mode is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid


9.1 Voor door Semra Mode geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Semra Mode vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
9.2 Semra Mode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Semra Mode heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3 Indien Semra Mode om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Semra Mode of de fabrikant zijn verricht; b. indien de Afleverbon niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden Semra Mode te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Semra Mode zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6 Het is mogelijk dat Semra Mode op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Semra Mode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 1. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Semra Mode niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. Intellectuele eigendom


11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Semra Mode haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Semra Mode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

12.1 De gegevens die u invoert op Semra Mode.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt
12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@Semra Mode.nl.

 1. Annuleren maatwerk

 
13.1 Maatwerk mag na 24 uur niet worden geannuleerd.
13.2 Standaard trouwjurken mogen na 24 uur wel worden geannuleerd, hiervoor wordt een toeslag ingehouden tot 75% van het aankoopbedrag.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

CBW-Mitex Semra Mode is al ruim 5 jaar een CBW erkend bedrijf. Dus hier bent u zeker van uw aankoop.

Contactgegevens

 

Semra Mode
Paul Krugerlaan 219 – 221
2571 HH Den Haag
T: 0031 (0)70 – 3461798
E: info@semramode-online.nl

KvK-nummer 27115371
BTW-nummer NL802520868B01